‘̼Ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼’̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼:̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼0̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼

‘̼Ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼’̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼:̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼0̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼

‘̼Ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼’̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ỉ̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼3̼2̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼0̼ ̼c̼a̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼1̼0̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼&̼ ̼Đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼4̼1̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼4̼h̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ỉ̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ỉ̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼3̼2̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼4̼9̼ ̼c̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼4̼ ̼-̼1̼6̼/̼1̼0̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼3̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼


̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼â̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼T̼X̼.̼B̼ỉ̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼/̼1̼0̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼A̼C̼A̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼ở̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼-̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼V̼E̼A̼M̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ỉ̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼8̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼


̼C̼á̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼/̼m̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼/̼s̼p̼a̼;̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼,̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼K̼h̼u̼ ̼d̼i̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼1̼0̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ó̼c̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼F̼0̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼5̼-̼1̼0̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ỉ̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼1̼0̼.̼

̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼o̼h̼a̼.̼v̼n̼/̼o̼-̼d̼i̼c̼h̼-̼l̼i̼e̼n̼-̼q̼u̼a̼n̼-̼d̼o̼i̼-̼v̼o̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼d̼u̼o̼n̼g̼-̼t̼i̼n̼h̼-̼s̼a̼u̼-̼k̼h̼i̼-̼d̼i̼-̼h̼o̼p̼-̼p̼h̼u̼-̼h̼u̼y̼n̼h̼-̼t̼a̼n̼g̼-̼l̼e̼n̼-̼g̼a̼n̼-̼5̼0̼-̼c̼a̼-̼n̼h̼i̼e̼m̼-̼

̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼d̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼


T̼ố̼i̼ ̼1̼6̼-̼1̼0̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼H̼0̼1̼A̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼N̼e̼w̼ ̼H̼o̼r̼i̼z̼o̼n̼ ̼C̼i̼t̼y̼ ̼(̼s̼ố̼ ̼8̼7̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼-̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼-̼1̼0̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼)̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼2̼A̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼H̼0̼1̼A̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼N̼e̼w̼ ̼H̼o̼r̼i̼z̼o̼n̼ ̼C̼i̼t̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼-̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼


̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼F̼1̼,̼ ̼F̼2̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼H̼0̼1̼A̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼N̼e̼w̼ ̼H̼o̼r̼i̼z̼o̼n̼ ̼C̼i̼t̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼0̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼-̼1̼0̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼2̼A̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼2̼A̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼K̼i̼ế̼m̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼.̼


̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼a̼n̼g̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼-̼1̼0̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼2̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼a̼n̼g̼ ̼(̼C̼ử̼a̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼C̼D̼C̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼


̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼6̼-̼1̼0̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼K̼i̼ế̼m̼)̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼F̼0̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼.̼

̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼n̼l̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼t̼h̼o̼i̼-̼s̼u̼/̼c̼o̼-̼g̼a̼i̼-̼t̼u̼-̼t̼p̼-̼h̼c̼m̼-̼v̼e̼-̼h̼a̼-̼n̼o̼i̼-̼m̼a̼c̼-̼c̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼-̼d̼a̼-̼d̼i̼-̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼-̼n̼h̼i̼e̼u̼-̼n̼o̼i̼-̼t̼i̼e̼p̼-̼x̼u̼c̼-̼n̼h̼i̼e̼u̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼

Facebook Comments Box
tathanhnhan

tathanhnhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!