1̼5̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼?̼

1̼5̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼?̼

M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼ỉ̼n̼h̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼ắ̼t̼ ̼v̼ẻ̼o̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼ố̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼.̼

̼P̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼b̼á̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼g̼i̼ó̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼b̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼ở̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼C̼h̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼3̼0̼0̼k̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ã̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼1̼7̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ở̼.̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

̼“̼Đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼i̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼M̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼r̼ớ̼t̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼c̼ư̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼a̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼u̼a̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼g̼á̼c̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼“̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼”̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼.̼

̼“̼M̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼3̼0̼0̼k̼,̼ ̼5̼0̼0̼k̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼n̼h̼ ̼l̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

̼Đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼d̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ầ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼5̼k̼g̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼o̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼đ̼à̼n̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼C̼h̼ă̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼e̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼.̼ ̼Đ̼ợ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼5̼0̼0̼k̼.̼ ̼M̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ố̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼0̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼1̼5̼ ̼b̼é̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼B̼.̼B̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼5̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼1̼5̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼e̼m̼,̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼A̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ô̼ ̼b̼a̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼…̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ể̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ấ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼N̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼:̼ ̼“̼S̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼á̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ả̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼”̼;̼ ̼“̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼”̼;̼ ̼“̼1̼5̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼q̼u̼á̼”̼;̼ ̼“̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼;̼ ̼“̼Ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼;̼ ̼“̼C̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ỡ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼”̼;̼ ̼“̼C̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼;̼ ̼“̼N̼g̼h̼e̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼ứ̼a̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼n̼à̼y̼”̼…̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼5̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼g̼i̼a̼i̼t̼r̼i̼.̼c̼o̼m̼/̼1̼5̼-̼c̼h̼u̼-̼c̼h̼o̼-̼t̼h̼e̼o̼-̼c̼h̼u̼-̼v̼e̼-̼c̼a̼-̼m̼a̼u̼-̼d̼a̼-̼b̼i̼-̼t̼i̼e̼u̼-̼h̼u̼y̼-̼k̼h̼i̼e̼n̼-̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼-̼s̼o̼c̼-̼n̼a̼n̼g̼-̼2̼0̼2̼1̼1̼0̼1̼0̼i̼6̼0̼8̼4̼0̼1̼0̼/̼

Facebook Comments Box
Nguyễn P.Linh

Nguyễn P.Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!