B̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼2̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼”̼k̼h̼ủ̼n̼g̼”̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼

B̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼2̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼”̼k̼h̼ủ̼n̼g̼”̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼

T̼h̼ừ̼a̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼L̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼o̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼M̼o̼l̼n̼u̼p̼i̼r̼a̼v̼i̼r̼ ̼4̼0̼0̼ ̼m̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼.̼

L̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼9̼,̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼5̼0̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼h̼ộ̼p̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼,̼5̼-̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼1̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼,̼5̼-̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼1̼ ̼h̼ộ̼p̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼b̼á̼m̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼o̼h̼a̼.̼v̼n̼/̼b̼a̼t̼-̼t̼a̼m̼-̼g̼i̼a̼m̼-̼2̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼t̼r̼u̼n̼g̼-̼t̼a̼m̼-̼y̼-̼t̼e̼-̼m̼o̼c̼-̼n̼o̼i̼-̼b̼a̼n̼-̼t̼h̼u̼o̼c̼-̼d̼i̼e̼u̼-̼t̼r̼i̼-̼c̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼-̼d̼e̼-̼t̼h̼u̼-̼l̼o̼i̼-̼k̼h̼u̼n̼g̼-̼o̼-̼t̼p̼h̼c̼m̼-̼

̼H̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼:̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼X̼í̼n̼ ̼M̼ầ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ì̼?̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼á̼n̼ ̼“̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼(̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼X̼í̼n̼ ̼M̼ầ̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼í̼n̼ ̼M̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ử̼ ̼d̼o̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼9̼.̼

̼B̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼S̼.̼V̼.̼Đ̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼V̼.̼T̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼c̼h̼ạ̼y̼”̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼“̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼1̼/̼1̼0̼)̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼X̼í̼n̼ ̼M̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼S̼.̼V̼.̼Đ̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼V̼.̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼ ̼“̼H̼a̼i̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼X̼í̼n̼ ̼M̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼S̼.̼V̼.̼Đ̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼V̼.̼T̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼.̼

̼P̼V̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼S̼.̼V̼.̼Đ̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼V̼.̼T̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼2̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ư̼u̼?̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ử̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼(̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ử̼ ̼(̼c̼ự̼u̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ử̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ử̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼.̼

̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼i̼e̼n̼p̼h̼o̼n̼g̼.̼v̼n̼/̼h̼a̼i̼-̼h̼o̼c̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼c̼a̼-̼b̼i̼e̼t̼-̼t̼r̼u̼n̼g̼-̼t̼u̼y̼e̼n̼-̼t̼r̼u̼o̼n̼g̼-̼c̼o̼n̼g̼-̼a̼n̼-̼t̼r̼u̼o̼n̼g̼-̼t̼h̼p̼t̼-̼x̼i̼n̼-̼m̼a̼n̼-̼b̼a̼o̼-̼c̼a̼o̼-̼g̼i̼-̼

 

Facebook Comments Box
tathanhnhan

tathanhnhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!