C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼

C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼”̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼6̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ì̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼̼


̼Ả̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼“̼b̼ộ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼8̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼T̼r̼ ̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ ̼ố̼c̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼í̼ ̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼u̼ ̼h̼o̼ ̼ả̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼i̼ ̼C̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼à̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼–̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼ ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ ̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼ ̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼P̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼â̼n̼ ̼D̼ư̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼(̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼i̼ ̼C̼ả̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼6̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼T̼à̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼3̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼T̼à̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼.̼ ̼̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ ̼ô̼ ̼n̼ ̼h̼i̼ ̼v̼i̼ ̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼ ̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ ̼o̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼i̼ ̼C̼ả̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼à̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼i̼ ̼C̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼


̼Ả̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼T̼à̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼v̼e̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼T̼à̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ ̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼G̼i̼a̼i̼ ̼C̼ả̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼G̼i̼a̼i̼ ̼C̼ả̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼̼


̼Ả̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼v̼e̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼G̼i̼a̼i̼ ̼C̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼ấ̼y̼:̼ ̼“̼B̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼”̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼1̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼i̼ ̼C̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼.̼


̼Ả̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼i̼ ̼C̼ả̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼í̼ ̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼u̼ ̼h̼ ̼ỏ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼.̼ ̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼a̼i̼ ̼C̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼i̼ ̼C̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼.̼ ̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼ ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼i̼ ̼C̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼à̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼e̼ ̼t̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ấ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ê̼-̼k̼i̼p̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼b̼ộ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ã̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼á̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼e̼ ̼t̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼ỉ̼m̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼ộ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼c̼e̼p̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼Đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼à̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼i̼ ̼C̼ả̼n̼g̼.̼

h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼h̼o̼n̼g̼t̼i̼n̼m̼o̼i̼2̼4̼.̼c̼o̼m̼/̼

Facebook Comments Box
tathanhnhan

tathanhnhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!