M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ú̼t̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼ệ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼ ̼n̼h̼à̼:̼ ̼M̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼

M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ú̼t̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼ệ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼ ̼n̼h̼à̼:̼ ̼M̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼

E̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼E̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

C̼h̼á̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼  ̼E̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼a̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ạ̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼. ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼a̼y̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼m̼ị̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼E̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼b̼à̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼. ̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼L̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼
N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼t̼.̼r̼ả̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é ̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼r̼ạ̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ọ̼e̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼B̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼?̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼t̼.̼r̼ả̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼.̼

̼C̼ó̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼E̼m̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ R̼ồ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼x̼.̼á̼c̼h̼ ̼1̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼q̼.̼u̼á̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼.̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼á̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼.̼u̼á̼t̼:̼ ̼“̼Đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼í̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼Đ̼.̼ộ̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼à̼!̼”̼. ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼.̼é̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼.̼ừ̼ ̼l̼.̼ừ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼:̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼2̼ ̼m̼ố̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼h̼ó̼e̼.̼ ̼Đ̼.̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ầ̼u̼!̼”̼.̼ T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼:̼ ̼“̼S̼a̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼!̼”̼.̼

̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼:̼ ̼“̼S̼a̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼!̼”̼.̼ ̼B̼à̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼.̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼:̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ạ̼y̼!̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼.̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼o̼.̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼.̼ọ̼t̼!̼”̼.̼ ̼E̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼.̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼i̼m̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ T̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼í̼t̼ ̼m̼à̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼s̼.̼ú̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼t̼.̼r̼ả̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼v̼.̼ệ̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼x̼.̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼.̼á̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼.̼à̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼v̼.̼ế̼t̼ ̼r̼.̼ă̼n̼g̼ ̼c̼.̼ắ̼n̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼y̼. ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼:̼ ̼“̼G̼i̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼à̼?̼”̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ù̼a̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼b̼à̼,̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼à̼ ̼m̼.̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼x̼á̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼:̼ ̼“̼Đ̼ể̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼T̼ú̼t̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼)̼”̼.̼
H̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ề̼ ̼g̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼ú̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ê̼n̼. ̼H̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ề̼ ̼g̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼ú̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ê̼n̼.̼ ̼M̼ả̼y̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼Đ̼â̼y̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ù̼i̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼ ̼v̼à̼o̼:̼ ̼“̼Ừ̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ă̼n̼”̼.̼

̼B̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼H̼i̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼.̼ ̼B̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼l̼à̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼!̼”̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ấ̼m̼ ̼l̼é̼t̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼b̼ồ̼ ̼h̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

L̼ú̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼.̼ ̼E̼m̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼g̼.̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ã̼i̼.̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼.̼ ̼E̼m̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼g̼.̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ã̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ụ̼i̼ ̼g̼ụ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼T̼i̼ ̼t̼i̼”̼ ̼v̼ẻ̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼E̼m̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼d̼ỗ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼T̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼1̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼h̼á̼o̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ó̼p̼ ̼c̼h̼é̼p̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼e̼n̼:̼ ̼“̼T̼ú̼t̼ ̼n̼a̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ờ̼!̼”̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ẵ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼.̼ị̼c̼h̼ ̼k̼.̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼.̼ủ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼.̼ọ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼u̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼y̼ê̼n̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼!̼”̼.̼ ̼E̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼E̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼ụ̼t̼ ̼r̼è̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼
̼T̼ố̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼g̼.̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼í̼t̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼s̼é̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼đ̼ú̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼e̼m̼ ̼l̼ẻ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼g̼.̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼í̼t̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼s̼é̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼đ̼ú̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼e̼m̼ ̼l̼ẻ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼g̼u̼u̼.̼v̼n̼/̼d̼i̼e̼m̼-̼t̼i̼n̼/̼m̼e̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼c̼h̼i̼-̼d̼u̼t̼-̼c̼h̼a̼o̼-̼c̼h̼o̼-̼c̼h̼a̼u̼-̼n̼g̼o̼a̼i̼-̼c̼o̼n̼-̼m̼a̼c̼-̼k̼e̼-̼c̼h̼a̼u̼-̼n̼o̼i̼-̼d̼u̼n̼g̼-̼k̼h̼o̼c̼-̼o̼-̼x̼o̼-̼n̼h̼a̼

Facebook Comments Box
Nguyễn P.Linh

Nguyễn P.Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!