C̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼:̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼3̼0̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼

C̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼:̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼3̼0̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼1̼0̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼3̼0̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ò̼e̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼T̼B̼&̼X̼H̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼.̼

̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼1̼0̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼5̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼2̼0̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼0̼8̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼1̼0̼ ̼x̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼ h̼ộ̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼l̼à̼ ̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼7̼8̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼,̼ ̼U̼B̼M̼T̼T̼Q̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼à̼ ̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼1̼8̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼x̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼ầ̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼8̼8̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼D̼o̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼1̼0̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼.̼ ̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼.̼ C̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ũ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ò̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼1̼0̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼”̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ò̼e̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼0̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼0̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ụ̼t̼.̼̼”̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ò̼e̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼k̼e̼n̼h̼1̼4̼.̼v̼n̼/̼c̼u̼u̼-̼t̼r̼o̼-̼l̼u̼-̼l̼u̼t̼-̼c̼u̼a̼-̼c̼a̼-̼s̼i̼-̼t̼h̼u̼y̼-̼t̼i̼e̼n̼-̼o̼-̼n̼g̼h̼e̼-̼a̼n̼-̼t̼i̼m̼-̼t̼h̼a̼y̼-̼3̼0̼5̼-̼t̼r̼i̼e̼u̼-̼d̼o̼n̼g̼-̼n̼g̼o̼a̼i̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼s̼a̼c̼h̼-̼2̼0̼2̼1̼1̼1̼0̼3̼0̼7̼5̼8̼3̼1̼8̼6̼6̼.̼c̼h̼n̼
̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼X̼â̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼e̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼4̼8̼8̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼
N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼t̼,̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼e̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼x̼â̼y̼ ̼4̼8̼8̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼L̼D̼G̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼a̼n̼ ̼n̼ề̼n̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼%̼ ̼v̼à̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼4̼8̼8̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼(̼1̼9̼8̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼,̼ ̼2̼9̼0̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼ề̼)̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼1̼/̼5̼0̼0̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼.̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼i̼ ̼6̼1̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼o̼m̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼. ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼L̼D̼G̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼L̼D̼G̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼4̼0̼1̼ ̼t̼h̼ử̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼8̼1̼.̼1̼4̼2̼ ̼m̼2̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼4̼8̼8̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼L̼D̼G̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼.̼ L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼i̼ ̼6̼1̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼o̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼4̼8̼8̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼m̼ọ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼?̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼L̼D̼G̼ ̼6̼,̼3̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼m̼à̼ ̼x̼ử̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼B̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼o̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼“̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼T̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼T̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼l̼a̼o̼d̼o̼n̼g̼.̼v̼n̼/̼s̼u̼-̼k̼i̼e̼n̼-̼b̼i̼n̼h̼-̼l̼u̼a̼n̼/̼x̼a̼y̼-̼c̼a̼i̼-̼c̼h̼u̼o̼n̼g̼-̼h̼e̼o̼-̼c̼o̼n̼-̼b̼i̼e̼t̼-̼c̼h̼a̼n̼g̼-̼l̼e̼-̼4̼8̼8̼-̼c̼a̼n̼-̼b̼i̼e̼t̼-̼t̼h̼u̼-̼l̼a̼i̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼b̼i̼e̼t̼-̼8̼6̼5̼2̼4̼5̼.̼l̼d̼o̼
̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼K̼è̼ ̼2̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼9̼-̼1̼0̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ậ̼p̼
T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼è̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼L̼ệ̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼x̼â̼y̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼2̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼9̼,̼ ̼1̼0̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ậ̼p̼.̼ ̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼v̼e̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼L̼ệ̼.̼ T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼è̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼L̼ệ̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼8̼6̼0̼m̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼x̼â̼y̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼2̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼
̼C̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼: ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼1̼5̼0̼m̼ ̼k̼è̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼.̼


̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ỹ̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼ ̼(̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼)̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼T̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼(̼N̼N̼&̼P̼T̼N̼T̼)̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼. ̼“̼V̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ỹ̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼ ̼(̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼)̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼T̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼(̼N̼N̼&̼P̼T̼N̼T̼)̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼1̼0̼0̼%̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼è̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼k̼è̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼9̼,̼ ̼1̼0̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼è̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ỹ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼. T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ả̼m̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼è̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ậ̼p̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼.̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼k̼è̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼9̼,̼ ̼1̼0̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼è̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ỹ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼“̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼k̼è̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼m̼á̼c̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ả̼m̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ Đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼D̼ù̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼N̼N̼&̼P̼T̼N̼T̼ ̼(̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼.̼ ̼“̼V̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼è̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼k̼è̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼è̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼2̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼è̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼9̼,̼ ̼1̼0̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼7̼,̼ ̼8̼ ̼n̼ó̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼“̼V̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼è̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼k̼è̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼è̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼.̼
̼C̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼k̼è̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ú̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼ì̼.̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼è̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼.̼̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼á̼t̼,̼ ̼r̼ọ̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ở̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼m̼o̼i̼ ̼c̼á̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼.̼ H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼v̼n̼/̼t̼h̼o̼i̼-̼s̼u̼/̼k̼e̼-̼2̼6̼-̼t̼y̼-̼o̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼-̼b̼i̼n̼h̼-̼t̼h̼i̼e̼t̼-̼k̼e̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼b̼a̼o̼-̼c̼a̼p̼-̼9̼-̼1̼0̼-̼c̼h̼u̼a̼-̼b̼a̼o̼-̼d̼a̼-̼s̼a̼p̼-̼7̼8̼4̼8̼5̼2̼.̼h̼t̼m̼l̼

Facebook Comments Box
Nguyễn P.Linh

Nguyễn P.Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!