Đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼

Đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼

Đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼1̼7̼t̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼:̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼t̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼C̼o̼V̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼v̼ị̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼‘̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼’̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼N̼O̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼ủ̼y̼ ̼G̼i̼á̼ ̼R̼a̼i̼ ̼(̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼ứ̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼X̼.̼G̼i̼á̼ ̼R̼a̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼S̼ứ̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼C̼o̼V̼.̼

hình ảnh

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼ủ̼y̼ ̼G̼i̼á̼ ̼R̼a̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼S̼ứ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼0̼1̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼6̼/̼2̼0̼1̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼X̼.̼G̼i̼á̼ ̼R̼a̼i̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼B̼.̼N̼.̼T̼.̼N̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼P̼.̼1̼,̼ ̼T̼X̼.̼G̼i̼á̼ ̼R̼a̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼S̼ứ̼;̼ ̼H̼.̼V̼.̼U̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼;̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼K̼h̼ú̼c̼ ̼T̼r̼é̼o̼ ̼B̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼X̼.̼G̼i̼á̼ ̼R̼a̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼H̼.̼B̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼ở̼ ̼P̼.̼1̼,̼ ̼T̼X̼.̼G̼i̼á̼ ̼R̼a̼i̼)̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼n̼C̼o̼V̼.̼

hình ảnh

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼n̼C̼o̼V̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼7̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼Ở̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼1̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼P̼h̼ó̼ ̼b̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼’̼ư̼u̼ ̼á̼i̼’̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼C̼o̼V̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼b̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼‘̼ư̼u̼ ̼á̼i̼’̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼C̼o̼V̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼

hình ảnh

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼L̼Đ̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼Đ̼ắ̼c̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼B̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼K̼ê̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼7̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼K̼ỷ̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼B̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼K̼ê̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼9̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼ỷ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼9̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼K̼ê̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼C̼o̼V̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼K̼ỷ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼9̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼i̼ê̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

hình ảnh

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼K̼ỷ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼n̼i̼e̼n̼.̼v̼n̼/̼b̼a̼c̼-̼l̼i̼e̼u̼-̼t̼i̼e̼m̼-̼v̼a̼c̼-̼x̼i̼n̼-̼c̼h̼o̼-̼c̼o̼n̼-̼1̼7̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼m̼o̼t̼-̼p̼g̼d̼-̼t̼r̼u̼n̼g̼-̼t̼a̼m̼-̼y̼-̼t̼e̼-̼b̼i̼-̼k̼y̼-̼l̼u̼a̼t̼-̼p̼o̼s̼t̼1̼3̼8̼9̼7̼7̼2̼.̼h̼t̼m̼l̼

Facebook Comments Box
P.Anh

P.Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!