Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼:̼ ̼N̼ợ̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼đ̼ì̼a̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼a̼y̼

Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼:̼ ̼N̼ợ̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼đ̼ì̼a̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼a̼y̼

̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ũ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼.̼

̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼õ̼:̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼.̼

̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼è̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼. ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼(̼G̼T̼V̼T̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼o̼á̼n̼;̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼…̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼(̼E̼P̼C̼)̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼E̼P̼C̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼(̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼…̼)̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼.̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ũ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼.̼ ̼V̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼E̼P̼C̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼t̼c̼.̼v̼n̼/̼ ̼d̼u̼o̼n̼g̼-̼s̼a̼t̼ ̼-̼c̼a̼t̼-̼l̼i̼n̼h̼ ̼-̼h̼a̼-̼d̼o̼n̼g̼ ̼-̼n̼o̼-̼d̼a̼m̼-̼d̼i̼a̼ ̼-̼b̼o̼ ̼-̼t̼a̼i̼-̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼-̼p̼h̼a̼ ̼-̼u̼n̼g̼-̼t̼i̼e̼n̼ ̼-̼t̼r̼a̼-̼t̼h̼a̼y̼-̼a̼r̼6̼4̼2̼3̼5̼0̼.̼h̼t̼m̼l̼?̼ ̼f̼b̼c̼l̼i̼d̼=̼ ̼I̼w̼A̼R̼1̼K̼V̼C̼E̼A̼w̼c̼q̼L̼d̼L̼k̼p̼J̼c̼b̼c̼Y̼ ̼-̼S̼9̼E̼L̼v̼o̼j̼K̼D̼O̼9̼_̼ ̼C̼V̼W̼d̼C̼Q̼Q̼S̼V̼ ̼C̼b̼2̼a̼p̼v̼g̼I̼t̼L̼k̼d̼F̼9̼9̼Y̼

Facebook Comments Box
Nguyễn P.Linh

Nguyễn P.Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!