Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼,̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼

Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼,̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼

X̼ó̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼4̼0̼0̼k̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ề̼:̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼,̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼

̼S̼a̼u̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ã̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼b̼ề̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼.̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼”̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼d̼ặ̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ề̼.̼

̼Đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Á̼n̼h̼,̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ớ̼i̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼.̼

̼”̼B̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼é̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼“̼1̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼â̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼”̼,̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼.̼

hình ảnh

̼1̼0̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼3̼/̼1̼0̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼1̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼.̼ ̼”̼S̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼0̼0̼k̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼.̼ ̼D̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ặ̼c̼,̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼ụ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼6̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼:̼ ̼“̼B̼a̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼”̼.̼

̼Á̼n̼h̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼.̼ ̼”̼G̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼s̼ẩ̼m̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼

̼7̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼X̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

hình ảnh

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼â̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ử̼a̼.̼ ̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼5̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ẽ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼l̼ó̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼”̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼o̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼l̼a̼u̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼b̼ụ̼i̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼n̼g̼ầ̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼d̼ĩ̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼é̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

̼Đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼0̼0̼ ̼k̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Á̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼p̼h̼á̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼V̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ả̼o̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼i̼ ̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼o̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼p̼h̼á̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼ử̼.̼

hình ảnh

̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Á̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ấ̼m̼ ̼á̼p̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ĩ̼ ̼đ̼ạ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼t̼ả̼o̼,̼ ̼l̼a̼m̼ ̼l̼ũ̼,̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼0̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼b̼é̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼“̼l̼e̼o̼”̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼D̼ị̼c̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼á̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼í̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼“̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼T̼i̼k̼T̼o̼k̼e̼r̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼k̼è̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼:̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼2̼0̼0̼k̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼”̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼”̼c̼à̼ ̼t̼à̼n̼g̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼X̼e̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼w̼e̼b̼t̼r̼e̼t̼h̼o̼.̼c̼o̼m̼/̼p̼/̼x̼o̼t̼-̼c̼o̼n̼-̼g̼a̼i̼-̼c̼u̼n̼g̼-̼m̼a̼c̼-̼k̼e̼t̼-̼o̼-̼p̼h̼o̼-̼c̼h̼a̼-̼g̼i̼a̼-̼c̼h̼a̼y̼-̼x̼e̼-̼m̼a̼y̼-̼4̼0̼0̼k̼m̼-̼d̼o̼n̼-̼v̼e̼-̼d̼u̼o̼n̼g̼-̼t̼r̼o̼n̼-̼m̼u̼a̼-̼l̼o̼n̼

Facebook Comments Box
P.Anh

P.Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!