G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼:̼ ̼”̼N̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼”̼.̼

G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼:̼ ̼”̼N̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼”̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼-̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

P̼V̼:̼ ̼T̼h̼ư̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼.̼ ̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼m̼ở̼?̼

̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼:̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼i̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼S̼u̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼m̼,̼ ̼x̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼“̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼”̼,̼ ̼“̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼


̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼;̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼m̼ú̼n̼,̼ ̼x̼é̼ ̼l̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼.̼


̼N̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼…̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼-̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼n̼g̼ộ̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼…̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼”̼ ̼b̼ổ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼


̼L̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ò̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼b̼ề̼n̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼


̼L̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼g̼i̼e̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼t̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼.̼

̼P̼V̼:̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼?̼

̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼:̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼2̼0̼1̼8̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼ ̼1̼9̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼


̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼2̼0̼1̼8̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼à̼y̼?̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼

̼M̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼è̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼r̼è̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.̼

̼H̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼“̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼”̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼d̼à̼i̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼í̼:̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼…̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼ệ̼ ̼V̼L̼E̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ấ̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼…̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼?̼

̼P̼V̼:̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼“̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼”̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼n̼à̼y̼?̼


̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼:̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼õ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼…̼

̼Đ̼ể̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼–̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼H̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼l̼õ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼o̼g̼i̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

̼H̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼l̼ư̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼…̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼ở̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼?̼


̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼:̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼…̼

̼L̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

Facebook Comments Box
tathanhnhan

tathanhnhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!