H̼ệ̼ ̼l̼ụ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼

H̼ệ̼ ̼l̼ụ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼

H̼ệ̼ ̼l̼ụ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼,̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼á̼n̼ ̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼;̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼;̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ử̼,̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼;̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼b̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼b̼ẩ̼y̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ệ̼ ̼l̼ụ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼…̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼;̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼,̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼õ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼G̼o̼o̼g̼l̼e̼ ̼c̼ụ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼“̼h̼ệ̼ ̼l̼ụ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼”̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼1̼5̼.̼2̼0̼0̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼0̼.̼6̼2̼ ̼g̼i̼â̼y̼;̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼;̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

̼K̼ế ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼2̼0̼1̼8̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼;̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ô̼ ̼đ̼u̼n̼ ̼2̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ô̼ ̼đ̼u̼n̼ ̼3̼;̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ô̼ ̼đ̼u̼n̼ ̼4̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼…̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼m̼ô̼ ̼đ̼u̼n̼;̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼5̼5̼/̼B̼G̼D̼Đ̼T̼-̼G̼D̼T̼r̼H̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼8̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼/̼ ̼B̼G̼D̼Đ̼T̼-̼G̼D̼T̼r̼H̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼;̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼“̼m̼á̼y̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ư̼ ̼m̼i̼c̼”̼;̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼“̼b̼ặ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼”̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼“̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼”̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼?̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼5̼5̼1̼2̼ ̼(̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼)̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼à̼ ̼B̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼s̼ử̼a̼;̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼5̼5̼1̼2̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼;̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼…̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼”̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼/̼ ̼B̼G̼D̼Đ̼T̼-̼G̼D̼T̼r̼H̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼m̼ô̼ ̼đ̼u̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ả̼n̼ ̼c̼h̼í̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼“̼H̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼l̼õ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼o̼g̼i̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼”̼.̼[̼1̼]̼

̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼“̼đ̼ầ̼y̼ ̼s̼ạ̼n̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼ ̼m̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼?̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼…̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ộ̼

̼T̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼“̼c̼h̼á̼n̼”̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ô̼ ̼đ̼u̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ở̼ ̼r̼ộ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ô̼ ̼đ̼u̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼)̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼m̼ô̼ ̼đ̼u̼n̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼m̼ô̼ ̼đ̼u̼n̼;̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼á̼o̼ ̼“̼Đ̼ạ̼t̼”̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼;̼

̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ô̼ ̼đ̼u̼n̼ ̼4̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼6̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼3̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼5̼5̼1̼2̼,̼ ̼d̼à̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼c̼h̼ợ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼á̼n̼”̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼“̼c̼h̼ợ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ộ̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼M̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼/̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼;̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼;̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼2̼0̼1̼8̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼y̼?̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼6̼1̼3̼/̼B̼G̼D̼Đ̼T̼-̼G̼D̼T̼r̼H̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼2̼0̼2̼1̼-̼2̼0̼2̼2̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼”̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ô̼ ̼đ̼u̼n̼ ̼4̼,̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼,̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼;̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼5̼5̼1̼2̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ẻ̼o̼;̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼;̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼.̼

̼N̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼;̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼;̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼o̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ô̼ ̼đ̼u̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼â̼u̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼“̼M̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼o̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼”̼;̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼o̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼;̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼2̼0̼1̼8̼.̼

̼H̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼o̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼T̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼:̼

̼[̼1̼]̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼g̼i̼a̼o̼d̼u̼c̼.̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼g̼i̼a̼o̼-̼d̼u̼c̼-̼2̼4̼h̼/̼g̼i̼a̼o̼-̼d̼u̼c̼-̼v̼i̼e̼t̼-̼n̼a̼m̼-̼s̼e̼-̼c̼a̼t̼-̼c̼a̼n̼h̼-̼n̼e̼u̼-̼t̼r̼i̼e̼t̼-̼t̼i̼e̼u̼-̼d̼u̼o̼c̼-̼t̼h̼o̼i̼-̼g̼i̼a̼n̼-̼d̼o̼i̼-̼t̼u̼-̼d̼u̼y̼-̼m̼a̼n̼h̼-̼m̼u̼n̼-̼p̼o̼s̼t̼2̼2̼1̼6̼0̼7̼.̼g̼d̼

̼(̼*̼)̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

̼S̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼á̼n̼ ̼b̼à̼i̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼A̼ ̼P̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼5̼5̼1̼2̼ ̼d̼à̼i̼ ̼2̼3̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼g̼ọ̼n̼?̼

̼G̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼à̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼/̼B̼G̼D̼Đ̼T̼-̼G̼D̼T̼r̼H̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼I̼V̼ ̼”̼K̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼”̼.̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼à̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼à̼i̼ ̼”̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼A̼ ̼P̼h̼ủ̼”̼ ̼(̼T̼ô̼ ̼H̼o̼à̼i̼)̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼3̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼x̼e̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼)̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼à̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼?̼

̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼/̼B̼G̼D̼Đ̼T̼-̼G̼D̼T̼r̼H̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼-̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼ụ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼”̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼”̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼g̼ọ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼”̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼”̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼”̼c̼â̼u̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼”̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼(̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼)̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼un̼g̼ ̼(̼n̼g̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼)̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼K̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼”̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼”̼t̼r̼ú̼n̼g̼”̼:̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼,̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼(̼c̼á̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼a̼,̼ ̼b̼,̼ ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼ý̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼g̼ọ̼n̼)̼.̼

̼”̼K̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼,̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼ý̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼”̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ĩ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼;̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼;̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼S̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼?̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼T̼a̼i̼l̼i̼e̼u̼g̼i̼a̼n̼g̼d̼a̼y̼.̼c̼o̼m̼)̼

̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼

̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼u̼y̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼-̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼ý̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼6̼ ̼(̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼)̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼g̼ọ̼n̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼,̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼l̼õ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼á̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼

– ̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼:̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ề̼n̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼;̼
-̼ ̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼:̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼k̼ĩ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼;̼
-̼ ̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼:̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼k̼ĩ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼c̼;̼
-̼ ̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼:̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼ĩ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼k̼ĩ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼á̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼:̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼(̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ã̼m̼.̼.̼.̼

̼B̼ố̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼r̼ò̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼l̼í̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼l̼í̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ộ̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ộ̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼M̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼,̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼á̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼?̼

̼N̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼ũ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼k̼ĩ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼á̼i̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼”̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼”̼.̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼u̼,̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼m̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼.̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼,̼ ̼t̼u̼ỳ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼á̼n̼ ̼5̼5̼1̼2̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼(̼1̼)̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼:̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼(̼n̼ế̼u̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼1̼)̼;̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼(̼n̼ế̼u̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼2̼)̼

̼(̼2̼)̼ ̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼(̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼)̼:̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ọ̼c̼.̼

̼(̼3̼)̼ ̼T̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼(̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼)̼:̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼.̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼k̼ĩ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼ĩ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼o̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼(̼t̼h̼i̼n̼k̼ ̼a̼l̼o̼u̼d̼)̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼(̼4̼)̼ ̼S̼u̼y̼ ̼n̼g̼ẫ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼(̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼)̼:̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼ẫ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼(̼5̼)̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼:̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼ý̼:̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼(̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼ũ̼)̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ĩ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼(̼v̼ì̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼ĩ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ể̼)̼.̼

̼T̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼:̼

̼/̼/̼g̼i̼a̼o̼d̼u̼c̼.̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼g̼i̼a̼o̼-̼d̼u̼c̼-̼2̼4̼h̼/̼v̼u̼-̼t̼r̼u̼o̼n̼g̼-̼v̼u̼-̼g̼i̼a̼o̼-̼d̼u̼c̼-̼t̼r̼u̼n̼g̼-̼h̼o̼c̼-̼g̼i̼a̼i̼-̼t̼h̼i̼c̼h̼-̼m̼a̼u̼-̼g̼i̼a̼o̼-̼a̼n̼-̼5̼5̼1̼2̼-̼v̼a̼-̼t̼h̼u̼-̼c̼o̼n̼g̼-̼t̼a̼c̼-̼p̼o̼s̼t̼2̼1̼8̼3̼4̼3̼.̼g̼d̼

̼(̼*̼)̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼g̼i̼a̼i̼t̼r̼i̼.̼c̼o̼m̼/̼h̼e̼-̼l̼u̼y̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼t̼h̼a̼y̼-̼p̼h̼a̼i̼-̼d̼o̼i̼-̼p̼h̼o̼-̼v̼o̼i̼-̼c̼o̼n̼g̼-̼v̼a̼n̼-̼5̼5̼1̼2̼-̼g̼i̼a̼-̼d̼o̼i̼-̼l̼e̼n̼-̼n̼g̼o̼i̼-̼2̼0̼2̼1̼1̼0̼1̼1̼i̼6̼0̼8̼6̼5̼0̼8̼/̼

Facebook Comments Box
quynhhuong

quynhhuong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!