H̼ồ̼n̼g̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼

H̼ồ̼n̼g̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼

H̼ồ̼n̼g̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼1̼5̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼?̼”̼

̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼è̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼1̼5̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼F̼O̼U̼R̼ ̼P̼A̼W̼S̼ ̼(̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼M̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼í̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ở̼ ̼s̼ơ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼C̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼u̼ỷ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼?̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼1̼5̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ế̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ễ̼ ̼l̼a̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼1̼5̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ớ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼p̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼”̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Á̼n̼h̼:̼

̼“̼T̼H̼Ô̼N̼G̼ ̼T̼I̼N̼ ̼V̼Ề̼ ̼V̼I̼Ệ̼C̼ ̼T̼I̼Ê̼U̼ ̼H̼U̼Ỷ̼ ̼C̼H̼Ó̼ ̼M̼È̼O̼ ̼C̼Ủ̼A̼ ̼H̼A̼I̼ ̼V̼Ợ̼ ̼C̼H̼Ồ̼N̼G̼ ̼C̼H̼Ú̼ ̼H̼Ù̼N̼G̼ ̼T̼Ừ̼ ̼S̼À̼I̼ ̼G̼Ò̼N̼ ̼V̼Ề̼ ̼C̼À̼ ̼M̼A̼U̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼C̼h̼ó̼ ̼M̼è̼o̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼M̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼í̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ở̼ ̼s̼ơ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼C̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼u̼ỷ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼M̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼F̼O̼U̼R̼ ̼P̼A̼W̼S̼ ̼(̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼)̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼(̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼)̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼a̼”̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼g̼i̼a̼i̼t̼r̼i̼.̼c̼o̼m̼/̼h̼o̼n̼g̼-̼a̼n̼h̼-̼g̼u̼i̼-̼d̼o̼n̼-̼k̼i̼e̼n̼-̼n̼g̼h̼i̼-̼v̼i̼e̼c̼-̼t̼i̼e̼u̼-̼h̼u̼y̼-̼1̼5̼-̼c̼h̼u̼-̼c̼h̼o̼-̼t̼a̼i̼-̼t̼i̼n̼h̼-̼c̼a̼-̼m̼a̼u̼-̼t̼o̼i̼-̼m̼u̼o̼n̼-̼b̼i̼e̼t̼-̼a̼i̼-̼k̼y̼-̼q̼u̼y̼e̼t̼-̼d̼i̼n̼h̼-̼d̼a̼-̼m̼a̼n̼-̼n̼a̼y̼-̼2̼0̼2̼1̼1̼0̼1̼0̼i̼6̼0̼8̼5̼4̼3̼3̼/̼

C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼.̼

̼K̼h̼u̼y̼a ̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼“̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼1̼5̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼ở̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ú̼n̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼“̼s̼ố̼t̼”̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼ú̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼.̼ ̼D̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼ú̼n̼ ̼l̼à̼ ̼F̼0̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼ú̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼b̼á̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼Z̼a̼l̼o̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼…̼”̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼1̼0̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼0̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼.̼ ̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ồ̼ ̼ở̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼d̼í̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼“̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼,̼ ̼2̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼1̼5̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼(̼4̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼1̼1̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼o̼n̼)̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼è̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼.̼

̼T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼c̼ư̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼g̼á̼c̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼“̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼”̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼.̼

̼“̼M̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼3̼0̼0̼k̼,̼ ̼5̼0̼0̼k̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼n̼h̼ ̼l̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼g̼i̼a̼i̼t̼r̼i̼.̼c̼o̼m̼/̼c̼a̼-̼m̼a̼u̼-̼x̼a̼c̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼d̼a̼-̼t̼i̼e̼u̼-̼h̼u̼y̼-̼d̼a̼n̼-̼c̼h̼o̼-̼c̼u̼a̼-̼d̼o̼i̼-̼v̼o̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼c̼h̼o̼-̼x̼e̼-̼m̼a̼y̼-̼v̼e̼-̼q̼u̼e̼-̼2̼0̼2̼1̼1̼0̼1̼0̼i̼6̼0̼8̼4̼4̼3̼2̼/̼

̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼:̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ó̼t̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼.̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼N̼N̼-̼P̼T̼N̼T̼ ̼v̼à̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼H̼.̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼H̼.̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼(̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼m̼è̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ô̼ ̼b̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼.̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼(̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼F̼O̼U̼R̼ ̼P̼A̼W̼S̼ ̼–̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼m̼è̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼.̼ ̼Ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼F̼O̼U̼R̼ ̼P̼A̼W̼S̼ ̼(̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼)̼”̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼1̼5̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼.̼1̼0̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼.̼ ̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ồ̼ ̼ở̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼d̼í̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼(̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼–̼ ̼P̼V̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼“̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼,̼ ̼2̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼1̼5̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼(̼4̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼1̼1̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼o̼n̼)̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼è̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼H̼.̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼0̼.̼1̼0̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼g̼i̼a̼i̼t̼r̼i̼.̼c̼o̼m̼/̼c̼a̼-̼m̼a̼u̼-̼c̼h̼i̼n̼h̼-̼q̼u̼y̼e̼n̼-̼t̼h̼u̼a̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼t̼h̼i̼e̼u̼-̼s̼o̼t̼-̼t̼r̼o̼n̼g̼-̼v̼i̼e̼c̼-̼t̼i̼e̼u̼-̼h̼u̼y̼-̼d̼a̼n̼-̼c̼h̼o̼-̼d̼u̼o̼c̼-̼c̼h̼u̼-̼c̼h̼o̼-̼v̼e̼-̼q̼u̼e̼-̼2̼0̼2̼1̼1̼0̼1̼0̼i̼6̼0̼8̼4̼7̼9̼4̼/̼

Facebook Comments Box
Nguyễn P.Linh

Nguyễn P.Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!