Kh̼á̼c̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼a̼y̼ ̼d̼ù̼

Kh̼á̼c̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼a̼y̼ ̼d̼ù̼

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼:̼ ̼Đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼1̼0̼0̼%̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼a̼y̼ ̼d̼ù̼

̼B̼a̼y̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ế̼n̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼ẩ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼d̼à̼n̼g̼,̼ ̼e̼ ̼ấ̼p̼.̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ẻ̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼m̼ệ̼t̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼a̼m̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼á̼m̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼.̼

hình ảnh

̼T̼í̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼m̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼h̼ỉ̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Y̼ế̼n̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼9̼X̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ỉ̼?̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼a̼y̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼4̼1̼k̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼d̼u̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼ở̼ ̼A̼u̼s̼t̼r̼a̼l̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼.̼ ̼

̼H̼ả̼i̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼r̼ẽ̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼M̼ô̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼

hình ảnh

̼Đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼a̼y̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼r̼ầ̼n̼ ̼r̼ầ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼0̼%̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼.̼

̼H̼ả̼i̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼c̼á̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼a̼y̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼s̼ợ̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ứ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼ĩ̼.̼

hình ảnh

̼C̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼?̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼à̼m̼ ̼c̼h̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼a̼o̼?̼

̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼m̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼?̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼é̼!̼

hình ảnh

̼C̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼?̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼à̼m̼ ̼c̼h̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼a̼o̼?̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼w̼e̼b̼t̼r̼e̼t̼h̼o̼.̼c̼o̼m̼/̼p̼/̼c̼o̼-̼g̼a̼i̼-̼h̼a̼-̼n̼o̼i̼-̼l̼a̼-̼n̼u̼-̼p̼h̼i̼-̼c̼o̼n̼g̼-̼d̼u̼-̼l̼u̼o̼n̼-̼s̼o̼-̼1̼-̼v̼i̼e̼t̼-̼n̼a̼m̼-̼d̼a̼m̼-̼c̼u̼o̼i̼-̼d̼o̼n̼-̼d̼a̼u̼-̼v̼a̼-̼1̼0̼0̼-̼k̼h̼a̼c̼h̼-̼d̼u̼-̼b̼a̼y̼-̼d̼u̼

Facebook Comments Box
P.Anh

P.Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!