Kh̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼o̼

Kh̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼o̼

“̼C̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼:̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼o̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼à̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ờ̼i̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼“̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼”̼.̼

̼ ̼“̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼‘̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ạ̼’̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

hình ảnh

̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼F̼u̼k̼u̼i̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼.̼

̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼‘̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼à̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ỉ̼ ̼m̼ỉ̼,̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ố̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼á̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼”̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ư̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼.̼ ̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ỉ̼ ̼m̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼“̼d̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼q̼u̼á̼”̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼“̼R̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼o̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼H̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼”̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼“̼s̼ợ̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

hình ảnh

̼A̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼“̼s̼ợ̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼“̼H̼ọ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼‘̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼’̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼-̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼“̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼á̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼.̼

̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼‘̼h̼o̼a̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼’̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼2̼,̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼i̼á̼.̼ ̼“̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼a̼u̼ ̼d̼ồ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼”̼.̼

hình ảnh

̼S̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼“̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼o̼p̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼“̼x̼ứ̼ ̼s̼ở̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ọ̼c̼”̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼u̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼a̼m̼ ̼m̼à̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼“̼g̼a̼m̼ ̼m̼à̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼”̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼á̼o̼ ̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỡ̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ứ̼,̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼L̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼”̼c̼h̼ư̼a̼ ̼o̼k̼”̼.̼

̼Ở̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼“̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼“̼l̼ý̼ ̼t̼r̼í̼”̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼,̼ ̼é̼p̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼á̼i̼.̼

hình ảnh

̼R̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼“̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼”̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼a̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼q̼u̼ắ̼t̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼l̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼.̼ ̼V̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼w̼e̼b̼t̼r̼e̼t̼h̼o̼.̼c̼o̼m̼/̼p̼/̼c̼u̼-̼s̼o̼c̼-̼c̼u̼a̼-̼t̼h̼a̼n̼h̼-̼n̼i̼e̼n̼-̼t̼r̼e̼-̼k̼h̼i̼-̼q̼u̼a̼-̼n̼h̼a̼t̼-̼l̼a̼m̼-̼v̼i̼e̼c̼-̼h̼e̼t̼-̼m̼u̼o̼n̼-̼y̼e̼u̼-̼d̼u̼o̼n̼g̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼d̼a̼m̼-̼n̼o̼i̼-̼t̼o̼

Facebook Comments Box
P.Anh

P.Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!