L̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

L̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼è̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ố̼p̼ ̼x̼e̼.̼

</

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ỹ̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼a̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼V̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼è̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼ế̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼E̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼a̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼ ̼H̼u̼ế̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼u̼ẩ̼n̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼đ̼ổ̼ ̼đ̼è̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼0̼.̼ ̼C̼â̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼c̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼


Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼E̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ú̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ỹ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ố̼p̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ố̼p̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼

̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼

̼K̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼

̼C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼


T̼h̼e̼o̼ ̼T̼h̼e̼ ̼P̼a̼p̼e̼r̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼à̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼1̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼D̼T̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼(̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼  ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼

</

S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼W̼e̼i̼b̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼3̼0̼/̼9̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

̼”̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ợ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼o̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ẫ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼)̼.̼.̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼D̼T̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼1̼0̼.̼

̼”̼P̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼D̼T̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼(̼2̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼)̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼à̼n̼ ̼n̼à̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

</

M̼ộ̼t̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼N̼g̼h̼e̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼I̼P̼ ̼m̼à̼ ̼ứ̼c̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼”̼.̼

̼P̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼x̼u̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼”̼.̼

̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼”̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼”̼.̼

̼P̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ê̼n̼h̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼”̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼r̼a̼n̼g̼t̼h̼u̼d̼o̼.̼c̼o̼m̼/̼

 

Facebook Comments Box
tathanhnhan

tathanhnhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!