M̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼:̼ ̼M̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼0̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼

M̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼:̼ ̼M̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼0̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼

9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼0̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼l̼ụ̼t̼

̼T̼T̼O̼ ̼-̼ ̼M̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼0̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼,̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼-̼1̼0̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼-̼1̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼o̼,̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼3̼0̼0̼m̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼6̼0̼0̼m̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼7̼0̼0̼m̼m̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼,̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼V̼u̼ ̼G̼i̼a̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼B̼ồ̼n̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ắ̼k̼B̼l̼a̼ ̼(̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼)̼.̼

̼M̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼8̼0̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼v̼e̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼l̼ụ̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼.̼

̼N̼g̼ậ̼p̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼ở̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼:̼ ̼2̼;̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼:̼ ̼1̼)̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼:̼ ̼2̼;̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼:̼ ̼1̼)̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼à̼u̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼á̼.̼

̼V̼ề̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼,̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼1̼1̼2̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼1̼4̼3̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼;̼ ̼2̼.̼0̼3̼5̼h̼a̼ ̼l̼ú̼a̼,̼ ̼h̼o̼a̼ ̼m̼à̼u̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼.̼.̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼,̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼.̼

̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

̼N̼g̼ậ̼p̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼ở̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼

̼M̼ư̼a̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼1̼9̼-̼1̼0̼

̼D̼o̼ ̼ả̼̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼̼ ̼l̼a̼̣̼n̼h̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼k̼ế̼̼t̼ ̼h̼ơ̼̣̼p̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼(̼1̼9̼-̼1̼0̼)̼,̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ư̼̣̼c̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼̣̼ ̼c̼ó̼̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼o̼,̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼r̼à̼o̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼d̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ố̼c̼,̼ ̼s̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼Ở̼̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ư̼̣̼c̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼r̼é̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼1̼8̼-̼2̼0̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼7̼ ̼đ̼ộ̼.̼ ̼G̼i̼ó̼̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼̼t̼ ̼l̼i̼ề̼̼n̼ ̼m̼a̼̣̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼̼p̼ ̼2̼-̼3̼,̼ ̼v̼ù̼̼n̼g̼ ̼v̼e̼n̼ ̼b̼i̼ể̼̼n̼ ̼c̼ấ̼̼p̼ ̼4̼.̼

̼B̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼

̼T̼T̼O̼ ̼-̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼B̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

̼N̼g̼ậ̼p̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼ở̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼R̼Á̼N̼G̼ ̼T̼R̼Ư̼Ờ̼N̼G̼ ̼S̼Ơ̼N̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼8̼-̼1̼0̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼.̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼7̼-̼1̼0̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼B̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼S̼.̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼o̼á̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼N̼g̼ậ̼p̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼ở̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼-̼1̼0̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼.̼,̼ ̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼à̼m̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼t̼i̼n̼t̼u̼c̼6̼8̼.̼c̼o̼m̼/̼

 

Facebook Comments Box
tathanhnhan

tathanhnhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!