R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼7̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼

R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼7̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼

U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼0̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼C̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼3̼/̼1̼0̼)̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼9̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼F̼0̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼T̼P̼.̼T̼a̼m̼ ̼K̼ỳ̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼0̼.̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼F̼0̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼,̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼T̼P̼.̼T̼a̼m̼ ̼K̼ỳ̼)̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼C̼R̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼â̼y̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼̼̼n̼ ̼t̼r̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ù̼̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼̼̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼F̼1̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼


̼Q̼u̼a̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼H̼.̼T̼.̼N̼.̼M̼ ̼(̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼/̼2̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼B̼á̼n̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ơ̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼B̼á̼n̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼1̼3̼/̼1̼0̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼6̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼


̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼F̼0̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼a̼m̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼9̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼X̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼0̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼.̼


̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼C̼D̼C̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼F̼0̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼3̼4̼1̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼2̼9̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼b̼ó̼c̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼F̼0̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.

<
</>

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼’̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼’̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼i̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼

̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼:̼ ̼“̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼P̼C̼D̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼”̼.̼̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼(̼C̼D̼C̼)̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼a̼y̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼a̼y̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼B̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼a̼y̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼̼H̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼p̼ ̼5̼K̼;̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼A̼R̼N̼)̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼.̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼/̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ú̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼,̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼o̼,̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼r̼á̼t̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼g̼i̼á̼c̼.̼.̼.̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼


̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼C̼D̼C̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼B̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ú̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼;̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼;̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼


̼N̼g̼à̼n̼h̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼(̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼:̼ ̼”̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼P̼C̼D̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼”̼)̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼a̼y̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼Q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼o̼h̼a̼.̼v̼n̼/̼

Facebook Comments Box
tathanhnhan

tathanhnhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!