T̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼:̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼

T̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼:̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼

T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ố̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼d̼ù̼i̼ ̼n̼à̼o̼.̼̼X̼u̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼l̼ỗ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ơ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼B̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼í̼m̼ ̼v̼ợ̼:̼ ̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼N̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼”̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼â̼y̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ T̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼:̼ ̼“̼C̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼r̼a̼”̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼h̼à̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼u̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼h̼á̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼â̼u̼.̼

̼T̼ứ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ý̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼u̼ ̼l̼o̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ầ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼a̼o̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼:̼ ̼“̼V̼ợ̼ ̼l̼á̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼á̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼n̼g̼”̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼n̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼u̼n̼ ̼v̼é̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼r̼ẽ̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ỉ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼A̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ỡ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ú̼i̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼,̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼b̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼w̼e̼b̼t̼r̼e̼t̼h̼o̼.̼c̼o̼m̼/̼p̼/̼t̼o̼i̼-̼b̼a̼o̼-̼b̼o̼-̼v̼o̼-̼n̼e̼u̼-̼m̼u̼o̼n̼-̼c̼o̼n̼-̼g̼a̼i̼-̼o̼n̼g̼-̼y̼e̼n̼-̼o̼n̼-̼t̼h̼i̼-̼s̼a̼n̼g̼-̼t̼e̼n̼-̼n̼h̼a̼-̼d̼a̼t̼-̼d̼a̼y̼-̼m̼o̼i̼-̼l̼y̼-̼h̼o̼n̼
̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼u̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼3̼ ̼t̼ỉ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼h̼a̼m̼
T̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼2̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼9̼ ̼t̼ỷ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼3̼ ̼t̼ỉ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼1̼ ̼t̼ỉ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼ ̼̼D̼ù̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ “̼N̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼”̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼t̼ỉ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼:̼ “̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ấ̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼”̼. ̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼r̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼.̼ V̼ợ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼2̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼Ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼u̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼3̼ ̼t̼ỉ̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼x̼ì̼ ̼x̼à̼o̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼l̼a̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼a̼:̼ ̼“̼Đ̼ấ̼y̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼u̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼3̼ ̼t̼ỉ̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼”̼

̼“̼R̼õ̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼u̼ ̼n̼h̼à̼u̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼ ̼C̼ủ̼a̼ ̼n̼ả̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼”̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ờ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼u̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼l̼à̼m̼ ̼4̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼:̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ở̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼ ̼M̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ẹ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼?̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼w̼e̼b̼t̼r̼e̼t̼h̼o̼.̼c̼o̼m̼/̼p̼/̼o̼n̼g̼-̼n̼g̼o̼a̼i̼-̼b̼a̼n̼-̼d̼a̼t̼-̼t̼o̼i̼-̼x̼u̼i̼-̼v̼o̼-̼x̼i̼n̼-̼3̼-̼t̼i̼-̼x̼a̼y̼-̼n̼h̼a̼-̼m̼a̼y̼-̼o̼n̼g̼-̼a̼n̼h̼-̼l̼a̼i̼-̼c̼u̼-̼b̼a̼o̼-̼r̼e̼-̼t̼h̼a̼m̼
̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼
B̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼.̼ M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ả̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼à̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ệ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼: T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ê̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼ô̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼l̼ã̼ ̼c̼h̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ M̼ã̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼â̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼u̼ ̼m̼ọ̼c̼ ̼t̼o̼ ̼ở̼ ̼c̼ổ̼. ̼“̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼.̼̼D̼ù̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼̼T̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼.̼ S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼ể̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼5̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼ở̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼. ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼2̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼
̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼.̼: ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ư̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼n̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼n̼h̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼h̼ơ̼i̼. K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ệ̼t̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼
̼T̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼ạ̼n: S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ô̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼i̼n̼.̼ T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ể̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ơ̼n̼ ̼h̼ọ̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼t̼c̼.̼v̼n̼/̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼c̼o̼-̼t̼i̼e̼n̼-̼t̼r̼a̼-̼p̼h̼i̼-̼m̼a̼i̼-̼t̼a̼n̼g̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼d̼a̼n̼-̼o̼n̼g̼-̼n̼g̼a̼m̼-̼n̼g̼u̼i̼-̼o̼m̼-̼d̼i̼-̼a̼n̼h̼-̼v̼o̼-̼v̼e̼-̼q̼u̼e̼-̼a̼r̼6̼4̼1̼3̼6̼6̼.̼h̼t̼m̼l̼

Facebook Comments Box
Nguyễn P.Linh

Nguyễn P.Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!