T̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼3̼0̼,̼5̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼1̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼r̼e̼o̼

T̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼3̼0̼,̼5̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼1̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼r̼e̼o̼

T̼h̼i̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼3̼0̼,̼5̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼8̼,̼ ̼T̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼y̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼v̼ă̼n̼:̼ ̼9̼;̼ ̼L̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼:̼ ̼8̼,̼5̼;̼ ̼Đ̼ị̼a̼ ̼l̼ý̼:̼ ̼9̼,̼5̼.̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼0̼,̼5̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼d̼o̼ ̼á̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼C̼.̼K̼.̼C̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼4̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼1̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼r̼e̼o̼.̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼“̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼C̼.̼K̼.̼C̼ ̼g̼ạ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼


̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼4̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼.̼̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼I̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼1̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼á̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼.

 Đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼:̼ ̼“̼S̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼. ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ờ̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼”̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼L̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼D̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ô̼n̼:̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼9̼,̼0̼;̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼9̼,̼0̼5̼;̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼7̼,̼5̼;̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼0̼.̼5̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼2̼6̼,̼0̼5̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼L̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼D̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ụ̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼A̼8̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ú̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼g̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼:̼ ̼“̼S̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼”̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼

V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼. ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼C̼A̼N̼D̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼

̼̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼e̼b̼d̼o̼i̼s̼o̼n̼g̼.̼n̼e̼t̼/̼t̼h̼i̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼3̼0̼5̼-̼d̼i̼e̼m̼-̼t̼r̼u̼o̼t̼-̼d̼a̼i̼-̼h̼o̼c̼-̼c̼o̼n̼g̼-̼a̼n̼-̼v̼i̼-̼b̼o̼-̼t̼u̼n̼g̼-̼m̼u̼a̼-̼s̼u̼n̼g̼-̼v̼a̼-̼b̼i̼-̼1̼2̼-̼t̼h̼a̼n̼g̼-̼t̼u̼-̼t̼r̼e̼o̼.̼h̼t̼m̼l̼

̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼

V̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ớ̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼.̼
̼̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼: ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼x̼ạ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ổ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼e̼m̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼)̼.̼


̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼.̼ ̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼á̼c̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼d̼u̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼â̼m̼ ̼(̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼a̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼ ̼B̼à̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ô̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼í̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼


̼B̼à̼ ̼C̼h̼â̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ S̼ợ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼ ̼C̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼c̼,̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼a̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼ ̼L̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼à̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼

̼H̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼k̼é̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼u̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼.̼ ̼R̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼1̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼2̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼.̼ ̼H̼o̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼â̼m̼ ̼l̼ấ̼n̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼a̼.K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼


̼”̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼c̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼m̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼o̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼ạ̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼g̼ò̼,̼ ̼ố̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼.̼
̼”̼E̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼.̼.̼.̼”̼: 

C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ụ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼V̼ố̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼. ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼b̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼


̼”̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼ờ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ứ̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ H̼ô̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼m̼ơ̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼e̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼H̼o̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼B̼à̼ ̼C̼h̼â̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼N̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼

̼”̼D̼ù̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼”̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼k̼e̼n̼h̼1̼4̼.̼v̼n̼/̼n̼o̼i̼-̼d̼a̼u̼-̼t̼o̼t̼-̼c̼u̼n̼g̼-̼c̼u̼a̼-̼n̼u̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼x̼i̼n̼h̼-̼d̼e̼p̼-̼p̼h̼a̼t̼-̼h̼i̼e̼n̼-̼m̼i̼n̼h̼-̼b̼i̼-̼u̼n̼g̼-̼t̼h̼u̼-̼d̼u̼n̼g̼-̼n̼g̼a̼y̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼g̼i̼a̼y̼-̼b̼a̼o̼-̼t̼r̼u̼n̼g̼-̼t̼u̼y̼e̼n̼-̼d̼a̼i̼-̼h̼o̼c̼-̼

Facebook Comments Box
tathanhnhan

tathanhnhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!