C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼:̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼3̼7̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼1̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼

C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼:̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼3̼7̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼1̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼

T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼1̼4̼0̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼1̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼. M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼3̼7̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼X̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼V̼N̼R̼)̼.̼


̼3̼7̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼T̼h̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼3̼7̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼?̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼:̼ ̼M̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼K̼h̼ổ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼1̼,̼0̼0̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼1̼,̼6̼7̼,̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼0̼,̼6̼7̼m̼.̼

̼K̼h̼ổ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼:̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼é̼p̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼3̼ ̼p̼h̼â̼n̼;̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼1̼4̼0̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼4̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼c̼ả̼i̼.̼ ̼T̼à̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼1̼3̼-̼1̼5̼ ̼t̼o̼a̼,̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼í̼n̼ ̼5̼ ̼t̼o̼a̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼á̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼é̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼o̼a̼,̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼3̼0̼0̼k̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼-̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼…̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼r̼á̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼1̼4̼0̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼.̼2̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼V̼N̼R̼)̼.̼ ̼-̼ ̼X̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼:̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ắ̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼ỷ̼/̼ ̼t̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼1̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼ ̼3̼7̼ ̼t̼o̼a̼.̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼!̼ T̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼a̼y̼ ̼v̼ố̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼7̼-̼8̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼1̼4̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼3̼7̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼v̼ố̼n̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼-̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼?̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼:̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼6̼5̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼.̼ ̼Đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼,̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼?̼


̼Ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼V̼N̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼đ̼ể̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼N̼Đ̼ ̼6̼5̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼3̼7̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼Đ̼ ̼6̼5̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼2̼0̼2̼5̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼á̼y̼.̼.̼.̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼(̼?̼)̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼0̼3̼0̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼5̼0̼%̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼1̼6̼%̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼3̼4̼%̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼N̼Đ̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ề̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ì̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼.̼ ̼-̼ ̼Đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼?̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼:̼ ̼T̼à̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼2̼0̼1̼8̼-̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼k̼m̼ ̼l̼à̼ ̼1̼,̼7̼7̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼,̼7̼7̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼.̼ ̼G̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼2̼0̼1̼9̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼l̼à̼ ̼2̼,̼0̼1̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼/̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼m̼.̼ ̼G̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼0̼4̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼-̼ ̼0̼3̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ệ̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼1̼,̼2̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼/̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼m̼.̼ ̼T̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼.̼

̼M̼à̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼m̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼1̼3̼5̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼ỹ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼:̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼3̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼3̼5̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼.̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼.̼ ̼-̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼,̼ ̼M̼y̼a̼n̼a̼m̼a̼r̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼á̼c̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼,̼ ̼3̼7̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼?̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼:̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼. ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼G̼i̼ả̼ ̼d̼ụ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼3̼7̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼r̼á̼c̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼t̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼


̼E̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼á̼c̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼x̼a̼.̼ ̼3̼7̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼.̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼h̼ả̼i̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼á̼c̼ ̼t̼h̼ả̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼3̼7̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼-̼ ̼C̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼3̼7̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼?̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼7̼ ̼t̼o̼a̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ó̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼d̼ư̼ợ̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼3̼7̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ô̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼V̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼3̼7̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼a̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼3̼7̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.̼
̼̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼c̼a̼f̼e̼f̼.̼v̼n̼/̼c̼h̼u̼-̼t̼i̼c̼h̼-̼t̼o̼n̼g̼-̼c̼o̼n̼g̼-̼t̼y̼-̼d̼u̼o̼n̼g̼-̼s̼a̼t̼-̼n̼h̼a̼p̼-̼3̼7̼-̼t̼o̼a̼-̼t̼a̼u̼-̼n̼h̼a̼t̼-̼b̼a̼n̼-̼d̼a̼-̼s̼u̼-̼d̼u̼n̼g̼-̼4̼0̼-̼n̼a̼m̼-̼c̼o̼n̼-̼h̼i̼e̼u̼-̼q̼u̼a̼-̼h̼o̼n̼-̼c̼a̼c̼-̼t̼o̼a̼-̼x̼e̼-̼d̼a̼n̼g̼-̼v̼a̼n̼-̼h̼a̼n̼h̼-̼2̼0̼2̼1̼1̼0̼1̼8̼2̼0̼3̼9̼4̼4̼1̼1̼8̼.̼c̼h̼n̼

Facebook Comments Box
Nguyễn P.Linh

Nguyễn P.Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!