T̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼.n̼g̼

T̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼.n̼g̼

T̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼:̼ ̼X̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼.̼

̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼ ̼L̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼8̼/̼9̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼V̼.̼ ̼K̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼4̼,̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼ở̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼2̼2̼/̼9̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼.̼

̼S̼a̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼8̼/̼9̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼C̼A̼N̼D̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼1̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼9̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼

̼”̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼”̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼C̼A̼N̼D̼.̼

C̼á̼c̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼7̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼

 ̼B̼a̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼7̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼.̼

̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼T̼V̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼-̼1̼0̼)̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼b̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼B̼a̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼-̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼
̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼: S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼:̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼-̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼í̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼b̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼;̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼;̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼;̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼l̼ậ̼u̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼:̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼b̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼-̼ ̼2̼0̼2̼0̼;̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼;̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ V̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼b̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼-̼ ̼2̼0̼2̼0̼;̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼D̼o̼ã̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼-̼ ̼2̼0̼2̼0̼;̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼i̼m̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼-̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼-̼ ̼2̼0̼2̼0̼;̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼

̼C̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼-̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼-̼2̼0̼2̼0̼)̼.̼  ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼N̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼;̼ Đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼l̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼;̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼b̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼V̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼2̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ý̼,̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼;̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼b̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼V̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼3̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼;̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼b̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼V̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼4̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ý̼,̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼,̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼;̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼
̼H̼a̼i̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼: V̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼-̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼.̼

̼X̼é̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼;̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼

̼T̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼-̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼.̼ T̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼D̼o̼ã̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼i̼m̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ G̼i̼a̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼u̼o̼i̼t̼r̼e̼.̼v̼n̼/̼c̼a̼c̼h̼-̼h̼e̼t̼-̼c̼h̼u̼c̼-̼v̼u̼-̼t̼r̼o̼n̼g̼-̼d̼a̼n̼g̼-̼7̼-̼t̼u̼o̼n̼g̼-̼k̼h̼a̼i̼-̼t̼r̼u̼-̼d̼a̼n̼g̼-̼2̼-̼t̼u̼o̼n̼g̼-̼c̼a̼n̼h̼-̼s̼a̼t̼-̼b̼i̼e̼n̼-̼2̼0̼2̼1̼1̼0̼0̼1̼1̼9̼0̼9̼3̼7̼8̼4̼4̼.̼h̼t̼m̼

Facebook Comments Box
quynhhuong

quynhhuong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!