Ch̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼e̼o̼ ̼r̼à̼o̼

Ch̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼e̼o̼ ̼r̼à̼o̼

H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼e̼o̼ ̼r̼à̼o̼ ̼’̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼’̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼’̼c̼ô̼ ̼T̼ấ̼m̼’̼:̼ ̼T̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ù̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼i̼k̼T̼o̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼

̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼“̼B̼á̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼x̼a̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼”̼ ̼ý̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼a̼o̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ắ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ủ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ấ̼m̼ ̼á̼p̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼a̼.̼ ̼

̼N̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼à̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼“̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼”̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼ ̼D̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼k̼ẹ̼t̼”̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼

hình ảnh

̼N̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼N̼g̼ặ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼s̼â̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼“̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼”̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼g̼à̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼X̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼ú̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼!̼ ̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼:̼ ̼“̼Ấ̼m̼ ̼á̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼x̼ó̼m̼”̼,̼ ̼“̼N̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼l̼â̼u̼ ̼l̼â̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼“̼g̼ử̼i̼”̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼ù̼m̼”̼,̼ ̼“̼N̼h̼ì̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼g̼h̼ê̼”̼.̼.̼.̼ ̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼a̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼3̼ ̼l̼o̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼a̼y̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼H̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ư̼ơ̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼B̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼a̼y̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼

hình ảnh

̼N̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼à̼n̼ ̼n̼à̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼ở̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼d̼ở̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼“̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼”̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼s̼o̼i̼ ̼m̼ó̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼…̼ ̼c̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼.̼ ̼

̼T̼h̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼a̼o̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼“̼t̼ố̼i̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ẽ̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼a̼n̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ự̼c̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼o̼i̼ ̼m̼ó̼i̼,̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼a̼n̼h̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼

̼T̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼’̼b̼à̼ ̼s̼ồ̼n̼ ̼s̼ồ̼n̼’̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼h̼ ̼b̼a̼o̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ợ̼p̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼m̼á̼t̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼đ̼á̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ờ̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ú̼n̼g̼ ̼l̼i̼ế̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼…̼

hình ảnh

̼H̼ọ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼”̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼o̼a̼ ̼(̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼b̼á̼n̼h̼ ̼b̼è̼o̼”̼)̼.̼ ̼Ở̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼“̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼”̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼”̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼.̼ ̼Ở̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼0̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼d̼ừ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼ế̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼d̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼a̼o̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ỡ̼ ̼n̼g̼ỡ̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼.̼

hình ảnh

̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ố̼i̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼w̼e̼b̼t̼r̼e̼t̼h̼o̼.̼c̼o̼m̼/̼f̼/̼n̼g̼a̼m̼-̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼-̼d̼o̼i̼/̼h̼a̼n̼g̼-̼x̼o̼m̼-̼d̼i̼-̼c̼a̼c̼h̼-̼l̼y̼-̼c̼h̼i̼-̼g̼a̼i̼-̼l̼e̼o̼-̼r̼a̼o̼-̼d̼o̼t̼-̼n̼h̼a̼p̼-̼g̼i̼u̼p̼-̼d̼o̼n̼-̼n̼h̼a̼-̼n̼h̼u̼-̼c̼o̼-̼t̼a̼m̼-̼t̼h̼a̼p̼-̼h̼u̼o̼n̼g̼-̼g̼i̼u̼m̼-̼l̼u̼o̼n̼

Facebook Comments Box
P.Anh

P.Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!