C̼à̼ ̼M̼a̼u̼:̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼:̼ ̼C̼ó̼ ̼sa̼i̼ ̼s̼ó̼t̼.̼.̼.̼m̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼

C̼à̼ ̼M̼a̼u̼:̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼:̼ ̼C̼ó̼ ̼sa̼i̼ ̼s̼ó̼t̼.̼.̼.̼m̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ó̼t̼. ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼.̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼N̼N̼-̼P̼T̼N̼T̼ ̼v̼à̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼H̼.̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼H̼.̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼(̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼m̼è̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ô̼ ̼b̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼1̼5̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼.̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼(̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼F̼O̼U̼R̼ ̼P̼A̼W̼S̼ ̼-̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼m̼è̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼.̼ ̼Ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼F̼O̼U̼R̼ ̼P̼A̼W̼S̼ ̼(̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼)̼”̼.̼


̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼.̼1̼0̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼.̼ ̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ồ̼ ̼ở̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼d̼í̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼(̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼”̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼,̼ ̼2̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼1̼5̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼(̼4̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼1̼1̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼o̼n̼)̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼è̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼. L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼H̼.̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼0̼.̼1̼0̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼h̼a̼n̼h̼n̼i̼e̼n̼.̼v̼n̼/̼c̼a̼-̼m̼a̼u̼-̼c̼h̼i̼n̼h̼-̼q̼u̼y̼e̼n̼-̼t̼h̼u̼a̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼t̼h̼i̼e̼u̼-̼s̼o̼t̼-̼t̼r̼o̼n̼g̼-̼v̼i̼e̼c̼-̼t̼i̼e̼u̼-̼h̼u̼y̼-̼d̼a̼n̼-̼c̼h̼o̼-̼d̼u̼o̼c̼-̼c̼h̼u̼-̼c̼h̼o̼-̼v̼e̼-̼q̼u̼e̼-̼p̼o̼s̼t̼1̼3̼8̼9̼5̼6̼8̼.̼h̼t̼m̼l̼
̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼
T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼m̼è̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼1̼5̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼1̼9̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼0̼k̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼1̼0̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼N̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼–̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼u̼ỷ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼1̼9̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼”̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼F̼0̼ ̼ô̼m̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼h̼o̼,̼ ̼h̼ắ̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼l̼â̼y̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ọ̼t̼…̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ô̼n̼g̼,̼ ̼d̼a̼,̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼c̼ư̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ô̼m̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼v̼u̼ố̼t̼ ̼v̼e̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼m̼è̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼â̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼”̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼>̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ “̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼m̼è̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ả̼”̼,̼ ̼P̼G̼S̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼d̼a̼,̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼.̼ ̼“̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼m̼è̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼”̼,̼ ̼P̼G̼S̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ “̼M̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼ấ̼p̼.̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼t̼c̼.̼v̼n̼/̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼-̼g̼i̼a̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼d̼i̼n̼h̼-̼t̼i̼e̼u̼-̼h̼u̼y̼-̼v̼a̼t̼-̼n̼u̼o̼i̼-̼c̼u̼a̼-̼b̼e̼n̼h̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼c̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼-̼l̼a̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼c̼a̼n̼-̼t̼h̼i̼e̼t̼-̼a̼r̼6̼4̼0̼6̼7̼6̼.̼h̼t̼m̼l̼?̼f̼b̼c̼l̼i̼d̼=̼I̼w̼A̼R̼1̼A̼_̼y̼0̼D̼N̼2̼4̼5̼8̼u̼7̼m̼R̼l̼J̼c̼P̼L̼c̼4̼k̼5̼3̼6̼L̼h̼f̼h̼D̼b̼p̼F̼u̼8̼w̼q̼Q̼Z̼Z̼T̼C̼R̼Q̼2̼d̼Q̼x̼t̼R̼4̼y̼5̼F̼y̼0̼
̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ Đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼0̼k̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼

M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼c̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼. ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼M̼a̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ậ̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼M̼a̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼M̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼.̼ ̼Á̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼o̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼k̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼o̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

C̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ằ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼c̼à̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ậ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼1̼0̼0̼k̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼l̼à̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼.̼ A̼n̼h̼ ̼M̼a̼o̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ổ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼ ̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼v̼n̼/̼t̼h̼o̼i̼-̼s̼u̼/̼d̼a̼p̼-̼x̼e̼-̼t̼u̼-̼m̼i̼e̼n̼-̼n̼a̼m̼-̼v̼e̼-̼h̼a̼-̼g̼i̼a̼n̼g̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼d̼a̼n̼-̼o̼n̼g̼-̼d̼u̼o̼c̼-̼d̼a̼n̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼-̼t̼r̼i̼-̼t̼a̼n̼g̼-̼x̼e̼-̼m̼a̼y̼-̼7̼8̼1̼1̼6̼3̼.̼h̼t̼m̼l

Facebook Comments Box
Nguyễn P.Linh

Nguyễn P.Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!