V̼ề̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼

V̼ề̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼

Đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼U̼4̼0̼ ̼c̼h̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼:̼ ̼V̼ề̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼ơ̼i̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼.̼ ̼V̼í̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼0̼ ̼l̼à̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ỡ̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼3̼0̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼4̼0̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ù̼n̼g̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼L̼à̼m̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼5̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼ệ̼ ̼Â̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼3̼8̼,̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼b̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼Â̼n̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼:̼ ̼B̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼”̼t̼à̼ ̼t̼à̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼”̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ậ̼p̼ ̼b̼õ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼l̼â̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼à̼o̼.̼

hình ảnh

̼M̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼C̼V̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼.̼ ̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼ệ̼ ̼Â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼ệ̼ ̼Â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼”̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼0̼”̼.̼ ̼B̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼:̼ ̼”̼V̼ề̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼ơ̼i̼!̼”̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼K̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼a̼o̼”̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼.̼.̼.̼ ̼”̼C̼ò̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼3̼5̼-̼4̼0̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼B̼ỏ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼

hình ảnh

̼N̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼r̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼t̼e̼n̼t̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼,̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼”̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼:̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼b̼ứ̼t̼ ̼p̼h̼á̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼n̼g̼ủ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼ ̼V̼à̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼.̼

̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼u̼y̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼d̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼Á̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

hình ảnh

̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼.̼.̼

̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼a̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼“̼đ̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼”̼ ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼s̼ơ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼.̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼u̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼w̼e̼b̼t̼r̼e̼t̼h̼o̼.̼c̼o̼m̼/̼p̼/̼d̼i̼-̼t̼i̼m̼-̼v̼i̼e̼c̼-̼c̼h̼i̼-̼g̼a̼i̼-̼u̼4̼0̼-̼c̼h̼o̼i̼-̼v̼o̼i̼-̼k̼h̼i̼-̼d̼u̼o̼c̼-̼k̼h̼u̼y̼e̼n̼-̼v̼e̼-̼b̼a̼n̼-̼h̼a̼n̼g̼-̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼-̼c̼h̼o̼-̼k̼h̼o̼e̼-̼c̼h̼i̼-̼d̼e̼p̼-̼o̼i̼

Facebook Comments Box
P.Anh

P.Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!